Skade

Noen ganger blir man som huseier utsatt for skade på eiendommen. Ofte kan det også være mistanke om skjulte skader. Dette er en dramatisk situasjon for den som rammes.

Trygg med Takstingeniør Børre Skui AS

Som skadetakstmann er man den uavhengige tredjepart som gjennom profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse sikrer at skadens omfang blir kartlagt og det utarbeides beskrivelse av utbedringsarbeidet med kostnadsoverslag.

Vi kjenner lovverket og byggemetoder slik det er i dag og slik det var da bygningen ble oppført. Dette er viktig for beskrivelsen i rapporten ved eksempelvis tvistesaker i forbindelse med kjøp og salg, regressmuligheter etc.

Skade

– SKADELIGE SOPPER ETABLERER SEG RASKT OG KAN FORÅRSAKE BETYDELIGE SKADER.

Forebyggende tiltak.

Vi vet hvor lite det skal til for at skadelige sopper får etablere seg og forårsake betydelige skader. I sameier eller borettslag er det ofte ikke faglig kompetanse på dette, og det er ingen rutiner som kontrollerer fellesarealene for disse problemene. En grundig tilstandsrapport vil kunne føre til at store verdier unngår å bli tapt som følge av manglende forebyggende tiltak.

Kjeller og loft er spesielt utsatt

Fukt og manglende vedlikehold fører lett til etablering av skadelige sopper og treskadeinsekter. Vet du hva som skjuler seg bak rotet i kjelleren eller på loftet?

Oppdag problemene i tide.

Som oftest utvikler råte- og insektsskader seg over tid uten at huseier vet om det. Ved å foreta en kontroll kan du erstatte store utgifter ved skader med rimelige forebyggende tiltak. Vi anbefaler en grundig gjennomgåelse av kjeller og/eller loft. Deretter kan vi legge opp årlige kontroller for å sikre deg mot nye angrep.

– TENK PÅ HELSEN OG KONTROLLER INNEKLIMAET.

Muggsopp.

Alle vet at fukt og muggsopp ikke er bra for helsa. Årsaken til fukt-og muggskader kan være kompliserte og sammensatte av flere forhold. Det kan være utette bad, rørlekkasjer, fuktvanding gjennom grunnmur / kjellergulv, inndriv av nedbør, taklekkasjer og kondens. Det kreves derfor god byggteknisk kunnskap og tilsvarende innsikt i fuktmekanikk for kartlegging av eventuelle fukt og muggproblem i en bygning.

Risikokonstruksjoner.

Vi kan bygningsteknikk og kjenner risikokonstruksjonene;

Våtrom –Spesiell oppmerksomhet rettes mot bad hvor det brukes fritt vann direkte på gulv og veggflater. Påført membran er ingen garanti for vanntett konstruksjon. Med fuktmålerutstyr kan det avdekkes ukjente skader – med stort omfang.

Krypkjeller – Alt for mange har en krypkjeller uten inspeksjonsmulighet. Ofte mangler forsvarlig avlufting av krypkjelleren samtidig som det ikke er fuktsikring mot grunn. Pga dette vil det være høy luftfuktighet i kryprommet med påfølgende skadeutvikling.

Utforede kjellervegger og oppforede kjellergulv – hører også med til skadeutsatte konstruksjoner grunnet kondens og svikt i drenering.

Skråtak – uten lufting – Ofte er det innredet soverom og loftstue som fra opprinnelsen ikke var tilrettelagt for innredning.

Hva blir kontrollert?

Fra misstanke om problem / skade til avklaring kan vi være din støttespiller med hjelp til bl.a;

  • Byggteknisk gjennomgang
  • Fuktmålinger
  • Luftprøver
  • Gass og partikkelprøver
  • Utbedringtiltak og kostnadsoverslag

– I GJENNOMSNITT VIL ALLE BOLIGER OPPLEVE EN VANNSKADE HVERT 20. ÅR.

En vanlig skade.

I vår hverdag som takstmenn registreres det daglig, store vannskader. I gjennomsnitt vil alle boliger oppleve en vannskade hvert 20. år. Eldre installasjoner er mer utsatt enn nye, men dette skjer også på nyere anlegg. Slanger og pumper til vaskemaskiner er også utsatt for elde og slitasje og er ofte årsak til vannskader. Videre er skjulte skader på våtrom ofte et problem og hvor selve skaden ikke blir framtreden før stor skade har skjedd.

Forurensing av inneklima.

Utover store råteskader fører også fuktskader til forurensing av inneklimaet i form av helseskadelige avgasser fra fuktige materialer og spredning av muggsoppsporer i inneluft.

Store kostnader.

Kostnader og omfang ved vannskader blir ofte stort. Forsikringsselskap strammer også inn på vilkår og vi opplever flere tilfeller av skader hvor det ikke kommer til noen utbetaling / erstatning fra selskapene. Ved montering av vannsikre avstegningsventiler og lignende anlegg vil en eventuell lekkasje kunne registreres raskt og skadeomfang begrenses vesentlig.

– SIKRER DINE RETTIGHETER VED FORSIKRINGSSAKER.

Hva er naturskade?

Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade.

Taksering – Forsikring.

Takseringer blir organisert og betalt av forsikringsselskapet, og skadene vil vanligvis bli besiktiget av en takstmann oppnevnt av forsikringsselskapet. Hvis du ikke aksepterer selskapets valg av takstmann før takseringen, kan du ta kontakt med selskapet og bli enig om en annen takstmann. Takstene blir skjematisk oppstilt og det er svært viktig at takstmann kjenner regelverket og skjematur. Takst-Forum Trøndelag AS har flere takstmenn godkjent av Naturskadepoolen og lang erfaring med naturskader.

Våre sertifiseringer og godkjenninger

Her ser dere noen av våre sertifiseringer og godkjennelser. Vi er opptatt av å hele tiden være oppdatert på det siste innen våre ansvarsområder.

Skroll til toppen