Andre Tjenester

Takstingeniør Børre Skui AS har flere tjenesteområder som kan være fordelaktiv å tenke på ved diverse utfordringer eller for å sikre sine verdier.

Vedlikehold, rådgivning og andre tjenester

Andre Tjenester

– JEVNLIG VEDLIKEHOLD BEST FOR LOMMEBOKEN.

Hva er en vedlikeholdsplan?

Vedlikehold og modernisering er god økonomi. Det blir alltid billigere å vedlikeholde enn å utbedre eller reparere når forfallet har fått gå sin gang og en skade har oppstått. Alle bygningsdeler er utsatt for påkjenninger som fører til nedbryting av materialene og konstruksjonen. Det kan for eksempel være sollys, luftfuktighet, nedbør, temperatursvingninger, forurensning, snøtyngde, innemiljø og brukspåkjenninger. Vedlikehold forsinker nedbrytingen og forlenger tiden frem til utskifting må foretas.

En vedlikeholdsplan beskriver

Skader og mangler som ifølge lover og forskrifter må utbedres som strakstiltak eller forhold som kan sette menneskers liv eller helse i fare, eller skader eller mangler som kan føre til større økonomiske konsekvenser. En vedlikeholdsplan beskriver

eiendommens behov for løpende vedlikehold. Vedlikehold må foretas for å opprettholde bygningens funksjonsnivå. Det utarbeides en beskrivelse av påregnelige utskiftninger i et perspektiv på 10 år pga slitasjegrad og/eller oppnådd forventet levetid. Rapporten er en skjematisk oppstilling av vedlikeholdstiltak og kostnader.

Kompetanse og erfaring

Takstingeniør Børre Skui AS har lang erfaring i utarbeidelse av vedlikeholdsplaner for borettslag, boligsameier, privatboliger og eiendomsselskap. Vi benytter utover egne erfaringer og lokalkjennskap til håndverksbedrifter, anerkjente kalkulasjonsprogram for kostnadsberegning.

– SIKRER DINE ØNSKER OG BEHOV FØR DU GJENNOMFØRER HANDELEN.

Hjelp til en riktig beslutning

Å kjøpe hus er for mange mennesker den største investering man foretar i sitt liv. Derfor er det viktig, at man tar den rette beslutning. Som hjelp til å treffe riktig beslutning, kan kjøperrådgivning være en god løsning. Takstingeniør Børre Skui AS tilbyr en gjennomgang sammen med en takstmann slik at kjøper får en bedre oversikt over boligens nåværende tilstand. Ved kjøpergjennomgangen vil man foreta en grundig gjennomgang av huset. Takstmannen vil kunne besvare evt. spørsmål til tilstandsrapporten, og vil kunne komme inn på andre emner, som kanskje ikke er beskrevet i rapporten.

Større forståelse

Kjøperrådgivning sikrer dine særlige ønsker og behov før du bruker penger på boligen. Vi kan ut i fra dine personlige forutsetninger gi deg råd om hvilke behov for ytterligere investeringer boligen vil ha kommende år.

Hvorfor kjøperrådgivning?

En kjøperrådgivning har som formål å informere kjøper om følgende:

  • Hvordan eiendommens nåværende stand kan

ivaretas.

  • Hvordan eiendommens nåværende tilstand kan

forbedres.

  • Hvordan mulighetene er for eventuelle

bygningsforandringer.

  • Hvilke bygningsdeler bør utbedres / rehabiliteres

neste 5-10 år.

  • Hvilke kostnader som må legges til grunn.

– VI HAR TILGANG TOPP MODERNE UTSTYR FOR TERMOGRAFERING OG TETTHETSTESTER PÅ BYGNINGER

Moderne utstyr

Ved bruk av termografikamera (ir-kamera) kan man avdekke feil eller mangler ved isolering og bygningens tetthet. Kameraet måler svært nøyaktig avvik i overflatetemperatur, og avdekker luftlekkasjer og manglende isolering. Kamera kan også benyttes til å påvise eventuelle lekkasjer i for eksempel vannbåren varme eller brudd i elektriske varmekabler. Vi utfører også tetthetskontroll av bygninger ved bruk av en Blower-DOOR. Ved bruk av denne kan bygningens lekkasjetall kontrolleres opp i mot spesifikke krav iht. byggeforskrift og Norsk Standard. Bygget settes under over–og undertrykk. Eksakte lekkasjetall genereres ved hjelp av et dataprogram. Ved bruk av termografikamera ser man samtidig eventuelle lekkasjested og tiltak på utbedring vurderes uten behov for større inngrep for kartlegging. For store lekkasjetall medfører til et dårlig inneklima, unødig store energikostnader og stor risiko for sopp / råteskader i lukkede konstruksjoner.

Møter nye krav

Nye krav for dokumentasjon av bygningens tetthet trer i kraft august 2009. Tetthetskontroll samtidig med termografering vil være god dokumentasjon for entreprenører og byggmestere før overlevering av bygg. Det er av avgjørende betydning at tetthetskontroll og termografering utføres av personer med spesialkunnskap innen dette feltet. Arbeidet krever gode kunnskaper innen bygningsfysikk og erfaring med termografering og tolkning av måleresultatet. Takstingeniør Børre Skui AS har tilgang til denne kompetansen.

– VÅR KUNNSKAP OG ERFARING SIKRER RASK SAKSBEHANDLING.

Seksjonering vil si…

at man deler opp bestående/planlagt bygning i flere selvstendige bruksenheter. De nye eierseksjonen blir så tildelt seksjons nr., og får ved tinglysning, status som egen ”juridisk” enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av de øvrige bruksenhetene på eiendommen.

Hva kan seksjoneres?

Bestående bygning som inneholder mer enn en enhet, f.eks. boligblokker, bolighus med en eller flere leiligheter, bolig med næringseiendom etc. planlagt bygning, hvor byggetillatelse foreligger, bygning under oppføring, hvor byggetillatelse/gyldig igangsettelsestillatelse foreligger

Hvilke vilkår må være tilstede?

Bruksenhetene må være godkjent etter plan- og

bygningslovens regler for det formålet de skal

tjene. Dersom det f.eks. gjelder boligformål, må den

enkelte enhet ha kjøkken, oppholdsrom, bad og WC.

Når er det hensiktsmessig å seksjonere?

Når vanlig tomtedeling er vanskelig av praktiske grunner, dersom du f.eks. har bolig med utleiedel/leilighet, og ønsker å selge kun leiligheten, når du skal selge boligen, og det kan være økonomisk hensiktsmessig for deg å selge den som adskilte bruksenheter, når det er av praktiske og økonomiske grunner, kan være fordelaktig å skille bolig- og næringsdel som ligger på samme eiendom.

– VI LEVERER OG MONTERER AVFUKTERE FOR KJELLER OG KRYPKJELLER.

KJELLERKONSTRUKSJONER

I gamle bygninger vil det uansett dreneringens funksjon ofte være problem med fuktighet i kjellere og krypkjellere. Grunnmuren vil erfaringsmessig være fuktig pga. kondens og kapillært opptrekk fra grunn. Dette medfører høy luftfuktighet med stor risiko for soppskader. Fukten gjør også bruken av kjellere begrenset da lagring av fuktømfintlige varer som eksempelvis papir og klær er uhensiktsmessig. Når luftfuktigheten øker vil denne kondensere der det er kaldest, som regel på grunnmur fra gulv og oppover, men også på gulv og på lagrede eiendeler. Dette fører som regel til etablering av muggsopp. Problemet er stikk i strid med folks oppfatning størst om sommeren, da oppvarmet luft inneholder langt mer fuktighet enn kaldere luft. Dette medfører økt kondensering og soppvekst i kjelleren. Den beste måten å unngå dette på er å sørge for at luftfuktigheten ikke øker til et slikt nivå. Takst-Forum er leverandør og kan på permanent basis montere avfuktere i slike tilfeller. Avfukteren produserer tørr luft ved å trekke fuktighet ut av luften i rommet, fuktigheten transporteres ut av bygget via en kanal.

REHABILITERING

Ved innredning av kjellere i eldre bygg hvor man ønsker å isolere på innsiden av grunnmuren, er det svært viktig at dette utføres på riktig måte. Ved innredning kan det bygges en lettvegg 5-10 cm fra alle yttervegger, samt andre bærevegger, slik at det blir en luftspalte mellom ny lettvegg og eksisterende vegger. Med denne løsningen brukes en avfukter til å holde kontroll på fuktnivået i luftrommet mellom boarealet og yttervegg. Holdes det kontroll med fuktigheten i dette området, vil det ikke kunne bli noen soppskader i konstruksjonene. Avfukteren sørger for at tørr luft tilføres i den ene enden, og fuktig luft trekkes ut i den andre enden. Kondens blåses ut via kanal til yttervegg.

Våre sertifiseringer og godkjenninger

Her ser dere noen av våre sertifiseringer og godkjennelser. Vi er opptatt av å hele tiden være oppdatert på det siste innen våre ansvarsområder.

Skroll til toppen